Поискать ещё

Поиск документов со словами: в тексте   в названии  

Где полный текст документа?

Для просмотра полного текста документа необходима авторизация. Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, нажмите слева вверху ссылку "Авторизация пользователя" и введите логин и пароль. Если у Вас еще нет аккаунта на нашем сервере, перейдите на страницу Услуги и цены для выбора удобного для Вас тарифного плана. Вы можете связаться с нашими менеджерами и обсудить условия получения полного доступа к нашей базе данных.

Как скачать документ в формате WinWord?

Для получения документа в формате WinWord нажмите ссылку "Скачать полный текст (Word)". На запрос системы "Открыть" или "Сохранить" - выберите нужное действие.

Консепсияи рушди соіаіои комплекси сўзишворию энергетикии Їуміурии Тоїикистон дар давраи соліои 2003-2015 аз "3" августи соли 2002, № 318

Текст документа (первые 1500 из 22360 знаков)Для поиска в тексте нажмите CTRL+F

Бо ѕарори Іукумати

Їуміурии Тоїикистон

аз "3" августи соли 2002 № 318

тасдиѕ шудааст

Консепсияи рушди соіаіои комплекси сўзишворию энергетикии Їуміурии Тоїикистон дар давраи соліои 2003-2015

(Ѕарори Іукумати ЇТ аз 01.02.2008 с. № 50)

Муѕаддима

Баъди соіибистиѕлол гардидан, Їуміурии Тоїикистон гузаришро аз хоїагидории марказонидашуда ба усули бозоргонии хоїагидорњ амалњ намуда истодааст. Ин вазифаи хаїман мураккаб дар шароити бўірон ва мушкилоти молиявию иѕтисодњ, гусаста гардидани робитаіои іаётан муіими иѕтисодњ ва хоїагидорњ ба їо оварда мешавад. Дар чунин шароит ба даст овардани амнияти иѕтисодњ вазифаи асосии давлат мегардад, ки ѕисми таркибњ ва муіимтарини он амнияти энергетикњ буда, таъмини интиѕоли доимии захираіои энергетикњ ва ба таври ниіоњ ноил шудан ба истиѕлолияти энергетикиро дар бар мегирад.

Комплекси сўзишворию энергетикњ (КСЭ) - ин маїмўи соіаіои ба іам алоѕаманди иѕтисодиёт мебошад ва сохторіои давлатњ ва љайридавлатиеро дар бар мегирад, ки дар системаіои таъминоту истифодаи ангишт, нафт, газ, гармњ, барѕ ва зерсистемаіои минтаѕавњ машљули фаъолият мебошанд.

Їуміурии Тоїикистон дорои захираіои зиёди сўзишворию энергетикњ мебошад. Ѕисми асосии захираіои обии минтаѕаи Осиёи Марказњ дар Тоїикистон (53 %) ташаккул меёбад. Дар сохтори тавозуни сўзишворию энергетикии їуміурњ захираіои гидроэнергетикњ зиёда аз 90 % -ро ташкил медиіанд. Захираіои умумии иѕтидори гидроэнергетикњ дар як сол 527 млрд. кВт соатро ташкил медиіанд. Сатіи кунунии истеісоли ѕувваи барѕ аз иѕтидори гидроэнергетикии аз їиіати техникњ коршоям 6,5%-ро ташкил медиіад. Захираіои мавїудаи кашфшудаи нафт, газ ва гази љализ дар айни замон камтар аз 1%-и захираіои умумиро ташкил медиіанд, ки он ба 1033 млн. тонна баробар аст. Барои зиёд намудани истихрої ва ба даст овардани нафту газ хароїоти калон лозим аст, ки он ба истифодаи технологияіои нав, шароитіои душвори кўіию геологњ ва дар чуѕурии бештар аз 5-7 км хобидани оніо марбут аст. Мувофиѕи пешгўиіо захираіои ангишти Їуміурии Тоїикистон аліол 4-5 млрд. тоннаро ташкил медиіад (аз он ѕисми ниіоят кам истихрої мегардад, соли 2001 іамагњ 25 іазор тонна ангишт истихрої гардидааст). Захираіои ангишт воѕеан дар тамоми минтаѕаіои їуміурњ мавїуданд, вале бисёри оніо дар маіаліои душворгузари кўіњ їой гирифтаанд.

Сарфи назар аз захираіои гуногуни сўзишворию энергетикњ, Їуміурии Тоїикистон ѕариб тамоми маісулотіоро аз хориїи кишвар ворид менамояд. Масъа